Sivil Savunma, Doğal Afetler ve Arama Kurtarma Bilgilendirme Sitesine Hoş Geldiniz. Sivil Savunma İnsanın Kendi Kendini Koruması Demektir. Olası Afet vb. Durumlarda Hayatta Kalabilmek İçin Sivil Savunma'yı Öğreniniz.


   
  Sivil Savunma, Doğal Afetler ve Arama Kurtarma Bilgilendirme Sitesi
  Üniversite Yangın İç Düzenlemesi
 
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
YANGIN İÇ DÜZENLEMESİ
 
 
K I S I M   1
 
AMAÇ   :İnönü Üniversitesi Rektörlüğü hizmet binalarında çıkacak yangınları önleme, yangından korunma ve müdahale yöntemleri hususunda; Bakanlar Kurulunca çıkarılan “2007/12937 Sayılı Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin “(Yedinci Bölüm İç düzenlemelerin hazırlanması MADDE 136- (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasını sağlamak üzere belediyeler, kamu kurum ve kuruluşları ve özel kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişiler; bulundukları yer, yapı, bina, tesis ve işletmelerin özelliklerini ve bu Yönetmelik hükümlerini dikkate alarak yangın önleme ve söndürme konusunda iç düzenlemelerde bulunurlar) hükmü gereğince hazırlanmıştır.
 
KAPSAM : İnönü Üniversitesi Rektörlüğü hizmet binalarında uygulanır.
 
SORUMLULUK VE İŞ BÖLÜMÜ: İnönü Üniversitesi Rektörlüğüne ait hizmet binalarında yangınlardan korunma hizmetlerinin eksiksiz yürütülmesinden Rektöre karşı her binanın bina Koruma Amiri sorumludur. Hizmet binalarında çalışan personelden söndürme, kurtarma, koruma ve ilkyardım dahil tüm sivil savunma servisleri kurulmuştur. Sivil Savunma Servislerinin yangınla mücadele ekipleri yangın haberini duyar duymaz derhal görev mahalline intikal edeceklerdir Yangın esnasında tüm personel görevli olan sivil savunma servisleri yükümlülerine yardımcı olacaktır.
 
             Yangının büyümesi halinde Üniversitemize ait İtfaiye aracı derhal olay yerine çağrılacak ve olay yerine en yakın mesafedeki Güvenlik Personeli (Kadrolu veya Şirket personeli) araç üzerindeki söndürme sisteminin kullanarak yangına müdahale edecektir. İtfaiye aracının yetersiz kalması durumunda Malatya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünden destek istenecektir. İtfaiye aracı talebi gündüz Güvenlik Merkezi dahili 3381 ve gece dahili 3383 telefonlarına yapılacaktır.
 
           Üniversite Kampüsü içerisinde bulunan tüm lojmanların yangın güvenliklerinden Lojman Yöneticileri sorumludur. Her lojman yöneticisi lojmanlarda her kata uygun özellikte Yangın Söndürücü temin edeceklerdir. Giderleri lojman ortak giderinden karşılanacaktır.
 
          Fakülte, Yüksekokul ve idari binalar ile sosyal tesislerde bulunan Yangın Söndürücüler Üniversite Sivil Savunma Uzmanlığınca kontrol edilecek eksiklikler ile bakım ve onarımları yaptırılacaktır.
 
        Üniversite kampüsünde bulunan tüm kafetarya, yurt, okul vb. tesislerin Yangın Güvenlikleri işleticileri tarafından bu İç Düzenleme esaslarına göre alınacaktır. Alınan tedbirler yazılı olarak Üniversite Sivil Savunma Uzmanlığına bildirilecektir. Buralarda zaman zaman yapılacak denetimlerde eksiklikler görüldüğünde ilgililer hakkında yasal işlem yapılacaktır.
 
        Üniversite kampüs alanında ateş yakılması kesinlikle yasaktır. Toplanan kuru otlar çöp araçları ile çöp dökme alanına dökülecektir. Ateş yakan kişiler hakkında gerekli yasal işlem yapılacaktır.
 
        Yeni yapılan tüm binalarda kullanılacak olan Yangın Söndürme Sistemleri TSE standartlarında olacak ve binalar teslim alınmadan önce Sivil Savunma Uzmanlığının uygun görüşü alınacaktır.
 

K I S I M   2
YANGINLARIN SEBEPLERİ   :
1. Sigara izmaritleri- kibrit,                  
2. Baca tutuşması,                                                         
3. Elektrik tesisatının kontrol, bakım ve onarımının yapılmaması,               
4. Yıldırım Düşmesi,                                                     
5. Güneş-Rüzgar,                  
6. Akaryakıt sızıntısı,
7. Gaz kaçakları,   
                                                                                                           
YANGIN TÜRLERİ                   :
A Türü Yangınlar : Yanıcı katı madde yangınlarıdır (odun, kömür, kağıt, ot, dokumalar vb.).
 
B Türü Yangınlar : Yanıcı sıvı madde yangınlarıdır (benzin, benzol, makine yağları, laklar, yağlı boyalar, katran, asfalt vb).
 
C Türü Yangınlar : Yanıcı gaz madde yangınlarıdır (metan, Propan, bütan, LPG, asetilen, havagazı, hidrojen vb).
 
D Türü Yangınlar : Hafif metallerle radyoaktif maddeler yangınlarıdır (lityum, sodyum, potasyum, alüminyum, magnezyum, vb).
 
E Türü Yangınlar : Elektrik ve elektrikli cihazların yol açtığı yangınlardır.  
 
K I S I M 3
 
YANGINLARA KARŞI TEDBİRLER
GENEL TEDBİRLER                :
1.      Yangın anında soğukkanlı olunuz.
 
2.      Bulunduğunuz yerde yangın alarm düğmesi varsa ona basınız.
 
3.      Yangın otomasyona ve Güvenlik birimine haber veriniz Yangının cinsini
      (akaryakıt, motorlu araç, elektrik vb.), yangın yerini, adresi kısa ve en doğru
      şekilde bildiriniz.
 
4.      Yangını çevresindekilere duyurunuz.
 
5.      İtfaiye gelinceye kadar binanın elektrik sigortasını sökünüz ve yangın
      söndürmek için kapı ve pencereleri kapatınız.
 
6.      Bunları yaparken kendinizi ve başkalarını tehlikeye atmayınız.
 
7.      Görevlilerden başkasının yangın alanına girmelerine engel olunuz.
 
İHBAR VE ALARM SİSTEMİNE AİT TEDBİRLER    :
 
        İnönü Üniversitesi Rektörlüğü hizmet binalarında yangın alarm mevcuttur, Ayrıca, elektrik kesildiğinde hemen devreye girecek yedek jeneratör sistemi devamlı olarak çalışır vaziyette bulunacaktır. Bu sistem 6 ayda bir veya periyodik zamanlarda yetkili mercilerce test ve bakımları yapılacaktır
 

MÜDAHALE SİSTEMİ VE YANGIN SÖNDÜRÜCÜLERE AİT TEDBİRLER :
 
            İnönü Üniversitesi Rektörlüğü binalarının her bağımsız bölüm için en az bir adet 6 kg.lık, alan büyüklüğü nispetinde yeteri kadar uygun tipte (CO2, HCFC, ABC) yangın söndürücüleri bulundurulacak, Yangın söndürücüleri az bir miktarda kullanılmış olsa da; her kullanımdan sonra TS 862 standardına uygun bir şekilde belgeli firmalara doldurtulacak, Sivil Savunma Uzmanlığı tarafından iki yılda bir dolumu ve 6 ayda bir bakımları yaptırılacaktır. Yangın dolapları üzerine fosforlu yangın dolabı kullanma talimatı asılacak, yangın dolap ve kabinleri içinde hortum, lans ve vanaları tesis edilerek müdahaleye hazır bir biçimde bulundurulacaktır.
 
ELEKTRİK TESİSATINA AİT TEDBİRLER    :
 
a.      İnönü Üniversitesi Rektörlüğü Elektrik Tesisatı 04.11.1984 tarih ve 18565 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Elektrik İç Tesisat Yönetmeliği ve Fenni Şartnamesi”ne uygun olacaktır. İç tesisatta elektrik idaresinden izin alınmadan herhangi bir ilave yapılmayacaktır.
 
b.      İnönü Üniversitesi Rektörlüğü hizmet binalarında iç tesisatı gösteren bir “Elektrik Planı” camlı bir dolap içinde, elektrik sayacına yakın bir yerde muhafaza edilecektir. Elektrik tesisatı periyodik olarak bir yetkili tarafından kontrol edilerek, kontrol formu imza olunarak görevlisi tarafından saklanacaktır.
 
c.       Mesai bitiminde kullanılmayacak olan bütün fişler prizlerden çıkarılacaktır.
 
d.      Tesisata yetkili personelin izni olmadan hiçbir ilave yapılmayacaktır.
 
e.       Çay ocağı dışında elektrik sobası, ocağı, su ısıtıcısı vb yangın riski yüksek cihazlar hiçbir şekilde kullanılmayacaktır. Çok zaruri kullanımlar için Rektörlükçe onaylı Elektrikli Isı Cihazı Kullanım Belgesi alınacaktır. Bu belgeye sahip olmadan yapılan kullanımlar için gerekli yasal işlemler yapılacaktır. Yemek pişirme yeri ve ocakları Rektörlüğün müsaade ve sorumluluğunda verilecek izin belgesi ile açılabilir.
  
 
KAÇIŞ YOLLARINA AİT TEDBİRLER :
 
          İnönü Üniversitesi Rektörlüğü hizmet binalarında tüm katlara bağlantılı ulaşım ve iç kaçış merdivenleri mevcuttur ve çıkış kapıları hizmete açık tutulmaktadır. Personel ve öğrencilerin Tahliye Planına uygun olarak tahliye görevlileri kontrolünde binayı terk etmeleri sağlanacaktır.
 
           Merdivenlerde mesai saatlerine göre aydınlatma mevcut olacak, elektrikler kesildiğinde hemen devreye girecek bir ilave aydınlatma sistemi işler halde bulunacaktır.
 
           Merdivenlerin önü hiçbir zaman masa, koltuk ve diğer eşyalarla kapalı olmayacak, çıkış kapıları sürekli açık bulundurulacaktır.
 
DOĞALGAZ KULLANIMI VE KAZAN DAİRELERİNE AİT TEDBİRLER   :  
 
  a.      Kazan daireleri TS.1257 ve TS 2197’ye uygun olacaktır.
 
 b.      Kazan daireleri, kalorifer kazanlarının bulunduğu yerler kagir ve kapısı yangına en az 60 dakika dayanıklı malzemeden yapılmış bir bölme ile müstakil hale getirilecektir.
 
 
   c.      Bu yerlerin tabanına yakıt dökülmesi gibi riskler için tedbir alınacak ve temiz tutulacaktır.
 
   d.    Doğalgaz tesisatı olan kazan daireleri ve mutfaklarda elektrik açma kapama düğmeleri ve prizler hacim dışında olacaktır. Tavanda ve cihazlara yakın yerlerde “GAZ ALARM DETEKTÖRÜ” bulunacaktır. Mutfaktaki doğalgaz vanası mesai bitiminde görevliler tarafından kapatılacaktır. Doğalgazla çalışan kazan dairelerindeki görevlinin  mutlaka bu konuda eğitim alması sağlanacaktır.
  
      DİĞER TEDBİRLER       :
 
   a.      Sigara içilmesi sakıncalı olan yerler levhalarla belirtilecek ve yasağa uyulması hususu takip edilecektir. Sigara içilmesine izin verilen yerlerdeki sigara tablalarına kum, çakıl vb. maddeler konulacak, sigara tablaları metalden yapılmış olup, içleri sık sık temizlenecektir.
 
   b.     Binalarda oda kapıları numaralanır, ayrıca anahtarlara 3x3 ebadında oda numaraları bulunan madeni plaka takılacaktır. Bu anahtarlar binanın uygun yerinde camlı bir dolap içinde saklanacaktır.
 
   c.      Kağıtların toplu bir halde yakılması için bina dışında kapalı bir varil yapılacaktır.
 
   d.     Çalışma odalarında içilmemesi yasaklarına uyulacak, içilmesine olur verilen noktalarda ise sigara tablaları, koridorlarda içinde su, ıslak kum veya toprak bulunan çinko ve saç kutular bulundurulacak, yanan ve sönmemiş sigaralar rast gele atılmayacaktır. Sigara tabla ve kutuları sık sık temizlenecektir.
 
   e.       Memurların konut adreslerini gösterir listenin birim amirlerinde genel bir listenin de gerektiğinde derhal çağırmak için uygun bir yere asılması sağlanacaktır. Bu listede personelin ev ve cep telefonları haricinde gerektiğinde ulaşılabilecek bir yakınında cep telefonu bulunacaktır.
 
    f. Masa, kasa ve çelik dolaplarda bulunan evrak, belge ve malzemenin önemine göre bunları yangından kurtarma da öncelik derecesi verilecektir. YANGINDA İLK ÖNCE KURTARILACAKTIR. (6x14 ebadında kırmızı zemin üzerine sarı yazı) YANGINDA İKİNCİ ÖNCELİKLE KURTARILACAKTIR. (6x14 ebadında mavi zemin üzerine sarı yazı)
YANGINDA ÜÇÜNCÜ ÖNCELİKLE KURTARILACAKTIR. (6x14 ebadında yeşil zemin üzerine sarı yazı) Etiketler görülebilir bir yere yapıştırılacaktır. Dolap içindeki evrakların yangın esnasında tahliyesi maksadıyla standart evrak kurtarma torbası hazırlanacaktır.
 
 g. Çatılarda, yangına karşı koruma gereçlerinden başka bir eşya veya yanıcı, parlayıcı madde bulundurulmayacaktır.
 
 h. Ambar ve arşivde sorumlular tarafından gerekli tedbirler alınacaktır.
 
   ı. Mesai bittikten sonra veya hafta sonu tatil günlerinde önceden izin alınmadan personelin idari binalarda çalışmaları yasaktır. Çalışma saati bitiminde odayı en son terk eden veya nöbet devrini yapan personel fişlerin prizden çekilip çekilmediğini, camların kapatılıp kapatılmadığını kontrol edecek ve Günlük Emniyet çizelgesini imzalayacaktır. Çalışma yapılmayan odaların kapıları kilitlenecek ve anahtarlar dolaplara asılacaktır.
 
  j. Bahçe temizliğine dikkat edilecek ve muhtelif yerlere madeni çöp kovaları konacaktır. Bu kovaların sık sık boşaltılması ve genel çöplüğün her gün tahliyesi sağlanacaktır.
 

 k. Hizmet binalarının bahçesinde ve Lojmanların önü ile diğer alanlarda ateş yakmak ve yakılmasına izin vermek yasaktır. Her hangi bir yerde kontrol dışı ateş yandığını veya dumanını gören personel derhal güvenlik birimine haber verecektir.
 
 
 
 
K I S I M    4
 
YANGIN ESNASINDA YAPILACAK İŞLER
 
YANGIN ÇALIŞMA SAATLERİ İÇİNDE MEYDANA GELMESİ HALİNDE HAREKET TARZI:
 
a.       HABER VERME : Yangını ilk gören kimse, mevcut haber verme sistemini (Zil, Tlf.) harekete geçirmekle birlikte, Güvenlik Merkezine ve birim amirine  haber verir.
 
b.      GÖREVLİLERİN HAREKET TARZI : Yangın haberini duyan yangına karşı koyma ekipleri kendilerine ait araç ve gereçleri alarak derhal harekete geçer. Personel, öğrenci ve diğer kimselerin tahliyesi sağlanıp, Kurtarma ekipleri tarafından evrak ve dosyalar çuvallara konarak eşya ile birlikte tehlikeden uzak kısımlara götürülür. Her birimde yangından kurtarılacak evrak ve dosyaların bırakılacağı çuvallardan yeteri kadar bulundurulacaktır.
 
c.        İtfaiye ekipleri geldiği andan itibaren; yetkili amirler ve yangına mücadele ekipleri itfaiye amirinin emrine girer.
 
YANGIN ÇALIŞMA SAATLERİ DIŞINDA MEYDANA GELMESİ HALİNDE HAREKET TARZI:
 
a.      Yangını ilk gören kimse, mevcut haber verme sistemini (Zil, Tlf.) harekete geçirmekle birlikte, Güvenlik Merkezine ve birim amirini telefonla veya diğer vasıta araçları ile haberdar eder.
 
b.    Yangından haberdar olan Nöbetçi Amir, mevcut personel ve Yangınla Mücadele Ekipleri ile seri bir şekilde görevleri başına gelerek söndürme ve kurtarma işlerine başlarlar.
 
c. Ayrıca, personel, öğrenci ve diğer kimselerin tahliyesi sağlanıp, Kurtarma ekipleri tarafından evrak ve dosyalar çuvallara konarak eşya ile birlikte tehlikeden uzak kısımlara götürülür.
 
d. İtfaiye olay yerine ulaştığında, yangın söndürme ve kurtarma çalışmaları itfaiyeye bağlı olarak sürdürülür.
 
YANGIN   HİZMET BİNASINA YAKIN BİR YERDE ÇIKMIŞSA HAREKET TARZI
 
a.      Haber verme işi ile birlikte tehdit altında bulunan kısımlarda oda ve pencerelerdeki perde ve starlar çıkarıldıktan sonra pencereler kapatılır. personel, öğrenci ve diğer kimselerin tahliyesi sağlanıp, Kurtarma ekipleri tarafından evrak ve dosyalar çuvallara konarak eşya ile birlikte tehlikeden uzak kısımlara götürülür.
    
b. Çatıda ayrıca korunma tertibatı alınır.
 

c.
Açık ve Kapalı otoparkta çıkabilecek araç yangınlarına Güvenlik personeli müdahale edeceklerdir. Müdahale için kullanılacak Yangın Söndürme Cihazları en yakın birimden alınacak ve kullanıldıktan sonra Sivil Savunma Uzmanlığına bilgi verilecektir. Yangın Söndürme cihaz ve tesislerini amacı dışında kullananlar için yasal işlem yapılacaktır.
 
      YANGINLA MÜCADELE EKİPLERİ :
 
     Üniversite hassas bölgede yer alması ve yıllık ortalama personel sayısı da 200’ün çok üzerinde bulunması nedeniyle tüm Sivil Savunma Servisleri kurulmuş olup, bu servislerden;
 
1. İTFAİYE SEVİSİ: Yangının çıktığı yerde, alt ve üstünde, yanlardaki odalarda gereken tertibatı alarak yangını söndürmeye ve genişlemesine meydan vermemeye çalışır. İnönü Üniversitesi Rektörlüğü İtfaiye Ekipleri Sivil Savunma Planına göre kurulmuş olup ayrıca her birim ve kat için ayrı ayrı ilk müdahale ekipleri kurulmuştur.
 
 
 2. KURTARMA SERVİSİ : Önce hasta, refakatçi, personel ile kurtarılmak durumunda olan diğer insanları, yoksa yangında ilk önce kurtarılacak evrak, dosya ve daha sonra diğer eşyayı binanın henüz yanma tehlikesi olmayan kısımlarına taşırlar. Boşaltılan eşya ve evrak, Koruma Ekibi tarafından muhafaza altına alınır. Yangının söndürülmesinden sonra o dairenin ilgili memurlarına verilir.
 
3. EMNİYET VE KILAVUZ SERVİSİ : Yangından kurtarılıp muhafaza altına alınan evrak ve diğer eşyaların güvenliğini sağlar, yabancıların buralara yaklaşmasına mani olur. Bu çalışmalarında Özel Güvenlik Personelinden tam destek alır.
 
4. İLKYARDIM SERVİSİ : Yangın sırasından yaralananlara ilk müdahale bu ekip tarafından yapar ve aciliyet durumlarına göre Turgut Özal Tıp Merkezine nakleder.
 
Ekiplerin birbiriyle işbirliği ve yardımlaşmaları esastır.
 
İTFAİYE ARACI : Üniversitemiz İtfaiye aracı Isı Merkezi yanında bulunan kapalı garajda muhafaza edilecektir. Buranın anahtarı Üniversite Baş şoföründe, Garajda ve Sivil Savunma Uzmanında bulunacaktır. Olası Yangınlara karşı İtfaiye aracının su ve köpük tankı devamlı dolu halde tutulacaktır. Aracın bakım ve onarımları Sivil Savunma Uzmanı koordinesinde yapılacaktır. Aracın kullanımını garajda bulunan Şoförler bilecektir. Her yıl bu personele İtfaiye Aracı kullanma eğitimi Sivil Savunma Uzmanı tarafından verilecektir.
 
           Yangın vukuunda Baş şoför koordinesinde görevlendirilecek bir şoför aracı kullanacaktır. İtfaiye aracına 24 saat esasına göre Şoför bulundurmaktan ve İtfaiye aracı Su ve Köpük tankının dolu bulundurulmasından Baş Şöför sorumludur.
 
           İtfaiye aracı amacı dışında bahçe sulama işlerinde kesinlikle kullanılmayacaktır.
 
Araç üzerinde bulunan merdiven zaman zaman Bayrak, Flama ve Afiş asma işlerinde kullanılabileceğinden bu iş için Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığından en az 4 personelin İtfaiye Aracı Merdiveni kullanma eğitimi alması sağlanacak ve bu personel haricinde başka kimse kullanmayacaktır. Bu personelin eğitimi Sivil Savunma Uzmanlığı koordinesinde yapılacaktır.
 
 
 
YANGININ SÖNDÜRÜLMESİNDEN SONRA YAPILACAK İŞLER
 
         Yangın söndürüldükten sonra ilgili makamlar bilgilendirilip, biri ön, diğeri asıl olmak üzere iki rapor düzenlenir.
 
Ön Rapor;
 
-          Yangının tarihi
-          Yangının çıktığı yer
-          Yangının sebebi gibi bilgileri ihtiva eden ön rapor telefon veya fax ile bildirilir.
 
Asıl Rapor;
 
-          Yangının tarihi, saati, başlangıç yeri
-          Yangının sebebi
-          İtfaiyenin geliş saati
-          İtfaiye ekibinin faaliyeti
-          Söndürmede yararlılık gösterenler
-          Varsa yaralananlar ve ölenler
-          Ziyana uğramış veya hasar görmüş kıymetler
-          Mahalli tahkikatın ne safhada olduğu; hasar zaptı gibi hususları ihtiva eden bu rapor Her yangın olayından sonra Güvenlik ile ortaklaşa düzenlenir. 
 
   K I S I M          5
 
EĞİTİM VE TATBİKATLAR         :
 
            İnönü Üniversitesi Rektörlüğünde oluşturulan Sivil Savunma Servislerinden yukarıda adı geçen servis yükümlüleri ile birimlerde oluşturulan ekip personellerinin; Binaların yangından korunması, yangının söndürülmesi, can ve mal kurtarılması, tahliye ile ilkyardım faaliyetleri konularında hazırlıklı olunması için, Sivil Savunma Uzmanının eğitim ve tatbikatlarına ek olarak, Şehir İtfaiyesi, Malatya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü gibi kurumlarla işbirliği ve organizasyonun sağlanması yolunda uygulamalar yaptırılıp, bilgi ve becerilerinin arttırılması sağlanacaktır.
 
K I S I M             6
CEZAİ SORUMLULUK     :
 
            Bu İç Düzenleme hükümlerine aykırı hareket edenler fiilin derecesine göre, ilgili mevzuat uyarınca idari ve adli işleme tabi tutulacaktır..
 
K I S I M             7
 
İÇ DÜZENLEMENİN TATBİK ŞEKLİ        :
 
1.      Bu İç Düzenleme ile ilgili olarak, İnönü Üniversitesi Rektörlüğü Sivil Savunma Servislerinde görevli Yükümlüler ve diğer personel Sivil Savunma Uzmanının düzenleme ve yönetimi altında zaman zaman eğitim ve tatbikata tabitutulacaktır.
 
2.  Tüm personel bu iç düzenleme hükümlerine uymakla yükümlüdür.
 
 
3.   Bu iç düzenleme, İnönü Üniversitesi Rektörlüğü ve bağlı bütün birimlerinde uygulanır.
 
4.   Bu iç düzenleme de İnönü Üniversitesi Rektörünün müsaadesi alınmadan herhangi bir değişiklik yapılamaz.
 
5.  Bu iç düzenlemede temel alınan kuralların ihlal edilmesi halinde, ihlalin derecesine göre gerekli yasal işlem yapılacaktır.
 
6.   Bu iç düzenleme İnönü Üniversitesi Rektörlüğünce onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.
 
 
EKLER:
EK-1 - Günlük Emniyet Çizelgesi
EK-2 - Elektrikli Isı Aracı Kullanım İzin Belgesi
EK-3 - Yangın Raporu Örneği
 
 
 
                                                                                                                      …../03/2010
 
Prof. Dr. İlhan İÇEN
Rektör a.
Rektör Yardımcısı
 
 
 
 
  Bu Siteyi 737818 ziyaretçi (1630472 klik) Kişi Ziyaret Etti
SİVİL SAVUNMASIZ YURT SAVUNMASI OLMAZ

ein Bild

 
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=

   ein Bild  ein Bild ein Bild ein Bild ein Bild ein Bild  ein Bild ein Bild ein Bild ein Bild ein Bild  ein Bild ein Bild ein Bild ein Bild ein Bild  ein Bild ein Bild ein Bild  ein Bild ein Bild ein Bild ein Bild ein Bild ein Bild  Afetsiz Günler Dileğiyle.

HAYATTA KALABİLMEK İÇİN SİVİL SAVUNMAYI ÖĞRENİNİZ YIKILMAMAK ELİMİZDE