Sivil Savunma, Doğal Afetler ve Arama Kurtarma Bilgilendirme Sitesine Hoş Geldiniz. Sivil Savunma İnsanın Kendi Kendini Koruması Demektir. Olası Afet vb. Durumlarda Hayatta Kalabilmek İçin Sivil Savunma'yı Öğreniniz.


   
  Sivil Savunma, Doğal Afetler ve Arama Kurtarma Bilgilendirme Sitesi
  Daire ve Müesseseler Sivil Savunma İşleri Klavuzu
 

 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

Sivil Savunma Genel Müdürlüğü

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAİRE VE MÜESSESELER İÇİN

SİVİL SAVUNMA İŞLERİ KILAVUZU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sivil Savunma Koleji

2003-ANKARA

DAİRE VE MÜESSESELER İÇİN

SİVİL SAVUNMA İŞLERİ KILAVUZU

I. BÖLÜM

 

Genel Esaslar

 

            Madde 1-    Bu kılavuz, 7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu ve ekleri ile bu kanunun uygulanmasına ait olarak şimdiye kadar yayınlanmış bulunan tüzük, talimat ve emirlere göre, resmi ve özel daire, müessese ve fabrikaların sivil savunma planlama ve diğer hizmetleri ile bu maksatla meydana getirecekleri teşkil, tesis ve tedbirleri ve bunlara ait araç, malzeme ve teçhizatı toplu ve detaylı olarak bir arada göstermek ve bu konuda ilgililere kolaylık sağlamak üzere hazırlanmıştır.

 

Tanım ve Kapsam

 

            Madde 2-    Bu kılavuz; hassas bölgeler içinde olup da yıllık ortalama personel mevcudu 100 den fazla bulunan veya ayrıca hassasiyeti kabul edilmiş olan resmi ve özel bütün daire teşekkül, fabrika, müessese, imalathane, atölye, okul, üniversite, yurt, pansiyon, 100 den fazla yataklı hastane ve oteller ve benzeri toplu çalışma ve işyerlerinde uygulanır. Ayrıca personel mevcudu iştigal sahası yönünden planlamaya tabi olup, olmadığı konusunda tereddüde düşülen müesseselerin plan yapıp, yapmaması "İl Planlama Koordinasyon Kurulunda" görüşülerek karar verilir.

 

            İlgili bakanlık veya Valiliklerce lüzum görüldüğü taktirde, hassas bölgeler içinde olup da personel mevcudu 100 den az veya hassas bölgeler dışında olup da personel mevcudu 100 den fazla müesseselerde de bu kılavuz esasları uygulanabilir.

 

            Madde 3-    Bu kılavuzda ikinci maddede yazılı bütün daire, müessese, fabrika ve teşekküller için kısaca "müessese" deyimi kullanılmıştır.

 

            Personel sayısına bakılmaksızın aynı çatı altında bulunan aynı veya başka idare veya şahıslara ait daire veya müesseselerle, aynı sınır içinde (aynı sokak, kesişen sokak veya ayrı ayrı sokakta olup sırt sırta bağlı bina, birbirine yakın ve irtibatlı binalarda hizmet veren birimler gibi) bulunan aynı idareye bağlı ayrı ayrı daire, fabrika ve kurumlar, aynı müessese içinde birer ünite itibar olunurlar. Aynı sınır içinde bulunan müessese personeline ait konutlar da müesseselerle birlikte mütalaa edilir.

 

            Aynı hassas bölgede ayrı ayrı yerlerde bulunan aynı idareye bağlı teşekkül ve müesseseler, ayrı müessese olarak kabul edilmiş olup, her teşekkül için kılavuz esaslarına göre ayrı plan yapılacaktır.

 

            Madde 4-    3 ve 109 uncu maddelere göre birleşik planlamaya tabi müessese gruplarına ait müşterek teşkilat ve hizmetler, personel mevcudu en fazla, personel eşitliği halinde mülki idare amirliğince tensip edilecek olanın koordinatörlüğü altında müşterek bir planla tespit ve düzenlenir. Bu hususta üniteler arası anlaşmazlık halinde, çözüm merci mülki idare amirliğidir. Bu plana göre her ünite kendine düşen hazırlık, tedbir ve faaliyetleri ve bunların gerektirdiği harcamaları yapmakla mükelleftir.

 

            Madde 5-    Mülki İdare Amirince gerekli görülen kamu ve özel sektöre ait tesislerde kılavuzluk oluşturulur. Bu tesislerin kılavuzları, yöneticisi veya sahipleri tarafından seçilir.

 

            Madde 6-    Bir kılavuzluk sayılan müesseseler ve müessese grupları arasında veya yakın çevresi içinde kalan evler, dükkanlar gibi oturma veya işyerleri de, kılavuzluk, hizmetleri bakımından bu müesseselerin görev bölgesi içine girerler.

 

            Madde 7-    Hassas bölgeler dışında bulunan mevcudu 100 den fazla müesseselerde 7126 sayılı kanunun 9. Maddesine göre, bu kılavuzun ilgili bölüm ve maddelerinde belirtildiği şekilde bir sivil savunma amiri, itfaiye ve ilkyardım servisleri teşkili, eğitim ve donatımları ile radyoaktif serpinti tehlikesine ve yangınlara karşı korunma tedbirleri, gizleme, tehlikeli sınır bölgelerinden tahliyeye tabi tutulacakların tahliyeleri, kendisine yerleştirme yapılacak kabul bölgelerindeki müesseselerde yerleştirme ile ilgili hazırlıklar ve planlamalar yapılır. (Kılavuz madde: 12,13,29-32,35-41,43-45,46,59-61,64,65,75-78,79,81,89-92,94,101-108.)

           

Görev ve Sorumluluklar

 

            Madde 8-    Bu kılavuz esaslarına göre müesseselerde gerekli sivil savunma tesis, teşkil ve tedbirlerini planlamak, vücuda getirmek ve yürütmekten müesseselerin yetkili temsil organları, amirleri veya sahipleri görevli ve sorumludurlar.

 

            Madde 9-    Bu kılavuza göre sivil savunma teşkil ve tesislerini vücuda getirmekle mükellef olan müesseselerin  ana görevleri şunlardır.

 

            a. Personelin korunması;

            b. Hayati öneme haiz mekanizmanın, malzemenin ve stokların korunması, acil tamir ve ıslahı;

            c. Sivil savunma servislerinin kurulması, donatımı, eğitimi;

            d. Sivil savunma tesislerinin kurulması;

 

            Madde 10- Büyük ve çeşitli üniteleri ve branşları bulunan müesseselerde, müesseseye ait sivil savunma hizmetlerinin tespit, koordine ve planlanması için, müessese amirinin başkanlığında her ünite veya branşın yetkili idare veya teknik amirlerinden oluşan bir "Sivil Savunma Komisyonu" kurulur. Savunma sekreteri bulunan müesseselerde sekreter bu komisyonun ikinci başkanıdır. Sivil savunma amirleri bu komisyonun tabii üyesi ve raportörüdürler.     

 

            Madde 11-  Bu komisyonun başlıca görevleri şunlardır.

 

            a. Barışta; Başkanın daveti ile gerektikçe toplanarak;

            (1) Mevzuata ve müessesenin durumu ve özelliklerine göre sivil savunma bakımından yapılması gerekli teşkilat, tesisat, hizmet ve tedbirlerini ve bunların planlama şekil ve esaslarını tetkik ve tespit eder.

            (2) Bu esaslara göre sivil savunma amiri ile yardımlaşma ve işbirliği sureti ile sivil savunma planını hazırlamak üzere gerekli personeli görevlendirir. Hazırlanacak planları tetkik ve tamamlayarak imzaladıktan sonra müessese amiri vasıtası ile yetkili makamların onayına sunar.

            (3) Planla tespit edilen teşkil, tesis ve tedbirlerle donatım ve eğitim işlerinin gerçekleştirilmesi ve tamamlanması için yapılacak faaliyetleri tespit, koordine ve kontrol eder.

            (4) Bu hususlarda üyeler ve üniteler arasında gerekli işbirliği ve işbölümü düzenler.

            (5) Kurtarma servisinde görevli personelin ilde veya civar illerde oluşabilecek acil durumlarda İl Acil Kurtarma ve Yardım Ekiplerine takviye amacıyla gerekli işbirliği ve işbölümünü düzenler.

            b. Olağanüstü halde veya seferde; sivil savunma teşkilat ve tedbirlerini bir kere daha gözden geçirerek herhangi bir taarruza karşı en son hazırlık ve tedbirleri de alır ve aldırır.

            c. Taarruzdan sonra; hasar durumuna göre müessesenin işler hale getirilmesi, kullanılan veya zayi olan malzemenin ikmali için gerekli önlemleri alır.

 

            Madde 12- Müesseselerde, müessese amiri tarafından kendi adına sivil savunma teşkilat, hizmet ve faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek üzere görevlendirilen bir "Sivil Savunma Amiri" bulunur. Büyük müesseselerde yeteri kadar yardımcı ayrılır.

 

            Sivil savunma uzmanı bulunan müesseselerde bu görev sivil savunma uzmanları tarafından yapılır. Birden fazla sivil savunma uzmanı bulunan yerlerde derece itibarı ile en kıdemlisi şube müdürü veya büro amirliği görevi ile görevlendirilir. Diğerleri bu müdür veya amir idaresinde kendilerine verilen görevleri yaparlar.

 

            Madde 13-  Sivil savunma amirinin başlıca görevleri şunlardır:

 

            a. Barışta; Müessesenin sivil savunma planının hazırlanma-sını, onaylanmasını, gerçekleştirilmesini sağlar. Bu cümleden olarak planla tespit olunan;

            (1) Sivil savunma ekiplerinin kurulmasını, yetiştirilmesini, değişikliklerinde yerlerine yenilerinin seçilerek daima tamam bulundurulmasını;

            (2) Malzeme ve teçhizatın tedarik, bakım ve saklanmalarını;

            (3) Kontrol merkezinin, alarm irtibat sisteminin kurulmasını ve diğer hazırlık tedbirlerinin alınmasını, bunların yapılması için gerekli ödenek ihtiyaçlarını ve işleri tespit sivil savunma komisyonuna veya müessese amirine teklif ve sonuçlandırılmasını takip eder.

            (4) Şehirler veya civar müesseselerle ilgili hususlarda, mahalli sivil savunma idare kademeleri ve müesseselerin sivil savunma amirleri ile temas ve koordinasyonu sağlar.

(5) Kurtarma servisinde görevli personelin gerektiğinde acil durumun oluştuğu bölgede görevlendirilmesinin sağlanması için ilgili ve yetkili makamlarla temas ve koordinasyonu sağlar.

            b. Olağanüstü halde ve seferde; Müesseselerdeki sivil savunma teşkilat, tesisat ve hazırlıklarını bir daha gözden geçirerek noksanların giderilmesi veya ikmali için sivil savunma komisyonuna veya müessese amirine teklifte bulunur. Bu meyanda;

            (1) Sivil savunma kontrol merkezi ve karargah servisini, ikaz ve alarm irtibat, araç-gereç ve tesislerini işe hazırlar, personeli göreve başlatır.

            (2) Diğer servisler personelini yoklamadan geçirerek her an göreve hazır şekilde bulunmalarını tembih eder. Eğitimi noksan olanların mümkünse kısa bir eğitimden geçirilmesini sağlar.

            (3) Servislerin malzeme ve teçhizatlarını seferi yerlerinde ve derhal işe hazır şekilde bulundurur. Ekip personelinin yanlarında bulunması gerekli olanların kendilerine dağıtılmasını sağlar.

            (4) Koruyucu hazırlık tedbirleri bölümünde yazılı sığınak yerleri, yangınlara karşı koruma, makine, malzeme ve tesislerin ve malların korunması ve yedeklenmesi, gizleme gibi hususlarda tespit ve planlanan tedbirleri aldırır.  

            c. İkaz-Alarm, taarruz ve taarruz sonrası devrelerde kontrol merkezinin görev ve faaliyetlerini yürütür.

 

II BÖLÜM

Planlama

 

            Madde 14-  Hassas bölgeler içinde bulunan veya ayrıca hassasiyeti kabul edilmiş bulunan müesseselerin mevzuat esaslarına göre yapmakla mükellef oldukları sivil savunma teşkilat, tesisat, hizmet ve faaliyetleri bir planla düzenlenir.

 

            Hassas bölgeler dışında olup da, ilgili bakanlık veya valiliklerce lüzum görülerek istenecek, müesseselerde de sivil savunma planı yapılır.

 

            Bu planlar, İçişleri Bakanlığı ile müesseselerin bağlı bulundukları veya denetlenmesine tabi oldukları Bakanlıkların genel direktiflerine göre ve mahalli mülki idare amirlikleri ve sivil savunma idare kademeleri ile de işbirliği edilmek suretiyle hazırlanır.

 

            Planların gerçeğe uygun ve uygulama yeterliği olması şarttır. Bu husus ilgili makamlarca yapılacak deneme ve denetlemelerle sağlanır.

 

            Madde 15- Bakanlıklar ile bağlı ve ilgili kuruluşlarına ait Sivil Savunma Planları Bakanlıklarınca,

 

            İl ve İlçelerdeki personel mevcudu 200 den fazla olan kuruluşlar ile fabrika ve tesislerin Sivil Savunma Planları Valiliklerce uygun görüldükten sonra Bakanlıklarınca, İl ve İlçelerdeki diğer kuruluşlar ile özel sektöre ait Sivil Savunma Planları, ilgili ve bağlı bulundukları İl İdare Şube Başkanlıklarınca uygun görüldükten sonra Valiliklerince,

 

            İncelenir ve onaylanır.

 

            Madde 16- Sivil Savunma Planları düzenlenip onaylandıktan sonra da devamlı şekilde gözden geçirilir. Lüzum görülecek yenilik ve değişikliklerle birlikte güncelleştirilen plan onayları Md. 15'de belirtildiği üzere ilgili makama sunulur.

 

            Madde 17-  Planların hazırlanmasından, gerçekleştirilmesi için gerekli ödeneğin yıllara bölünerek tahsis veya bütçeye konulmasından, her yıl yapılması gereken hizmet ve faaliyetlerle tesislerin gerçekleştirilmesinden sekizinci maddede yazılı görevliler sorumludur.

 

            Madde 18-  Müesseselere ait Sivil Savunma Planları aşağıdaki ana kısımları ihtiva eder.

 

            1. Genel durum

            2. Koruyucu hazırlık tedbirleri

            3. Sivil Savunma Servisleri kuruluş, görev ve faaliyetleri

            4. Karşılıklı yardım ve işbirliği

            5. Tahliye ve seyrekleştirme

            6. Donatım ve ikmal

 

            1. Genel Durum:

 

            Madde 19-  Bu kısım; Müessesenin genel durum ve niteliklerini, kapasitesini, hassasiyet derecesini, buna tesir eden faktörleri, memleket savunması bakımından önemini ve diğer özelliklerini ihtiva eder. Bu bilgilere göre müessesenin yurt savunması bakımından değeri meydana çıkarılır.

 

            Bu kısım; büyük müesseseler tarafından bütün detayları ile hazırlanır. Kendi özelliklerine göre örneğin kapsamadığı hususlar da ilave edilir.

 

            Örnekteki bütün hususları kapsamayan küçük müesseselerde mevcut durum ve hususlara ait bilgiler doldurulur.

 

            Bu kısmın hazırlanmasında dikkate alınacak konulara ait bir örnek eklidir. (Örnek 1)

            2. Koruyucu Hazırlık Tedbirleri:

 

            Madde 20-  Bu kısımda, VI. Bölümde yazılı esaslara göre müesseselerin;

 

            a. İnşai korunma ve sığınaklar

            b. Yangınlara karşı genel ihtiyati tedbirler

            c. Önemli tesis ve maddelerin korunması ve yedeklenmesi

            d. Gizleme

 

            Bakımlarından durumları, alınan ve alınacak tedbirler ve malzeme ile bu tedbirlerin olağanüstü halden itibaren uygulanma şekilleri; yukarıda ki fıkralara göre ayrı ayrı bölümler halinde tespit ve düzenlenir.

 

            Bu kısma ait plan ve örneği eklidir. (Örnek -2)

 

 

            3. Servislerin Kuruluş ve Faaliyetleri:

 

            Madde 21-  Bu kısım; Sivil savunma servislerinin kuruluş ve görevleri ile tabii afetlere, büyük yangınlara ve düşman taarruzlarına (İhbarlı, ihbarsız) karşı yapılacak hareket ve faaliyetleri ihtiva eder.

 

            Kurulan servislerin teşkilat ve görevleri, personel ve malzeme listeleri, görev ve çalışma şekilleri her servis için ayrı ayrı bölümler halinde düzenlenir.

 

            İkaz ve alarm sistemi de kontrol merkezine ait bölümde yer alır.

 

            Madde 22- Olağanüstü halden itibaren;

 

            a. Kontrol merkezleri göreve başlar. Sivil savunma servisleri personeli gözden geçirilerek değişiklik veya eksikleri varsa tamamlanır. Eğitimi eksik olanlar kısa bir eğitimden geçirilir.

            b. Malzeme ve tesisler kullanılmaya hazırlanır. Seferi yerlerinde bulunmayan malzeme seferi yerlerine konur.

            Sivil savunma malzemesinin, mümkün olduğu kadar az hasar görecek ve hizmetin gereğine göre kolaylıkla kullanılabilecek emniyetli ve ayrı ayrı yerlerde veya sığınaklarda saklanmaları lazımdır.

            c. Üzerlerinde taşınabilir şahsi teçhizat personele dağıtılarak beraberlerinde bulundurulur. Vardiya halinde &cce

 
  Bu Siteyi 737818 ziyaretçi (1630414 klik) Kişi Ziyaret Etti
SİVİL SAVUNMASIZ YURT SAVUNMASI OLMAZ

ein Bild

 
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=

   ein Bild  ein Bild ein Bild ein Bild ein Bild ein Bild  ein Bild ein Bild ein Bild ein Bild ein Bild  ein Bild ein Bild ein Bild ein Bild ein Bild  ein Bild ein Bild ein Bild  ein Bild ein Bild ein Bild ein Bild ein Bild ein Bild  Afetsiz Günler Dileğiyle.

HAYATTA KALABİLMEK İÇİN SİVİL SAVUNMAYI ÖĞRENİNİZ YIKILMAMAK ELİMİZDE